Przyłączenie

W związku z budową domu jednorodzinnego lub innych zabudowań związanych z gospodarstwem domowym znajdujących się na terenie obejmującym sieci elektroenergetyczne ZAEL-ENERGO, należy wystąpić z wnioskiem o przyłączenie do sieci ZAEL-ENERGO. W odpowiedzi otrzymają Państwo warunki i umowę przyłączeniową oraz niezbędne informacje potrzebne do przeprowadzenia procedury przyłączeniowej.

przypadku nabycia nowego lokalu mieszkalnego od dewelopera, który przyłączył budynki mieszkalne wielorodzinne do naszej sieci, należy się zgłosić do ZAEL-ENERGO celem złożenia wniosku oraz podpisania umowy kompleksowej na dystrybucję i sprzedaż energii elektrycznej. Warunkiem podpisania umowy, jest przedstawienie aktu notarialnego lub innego prawa do lokalu oraz protokołu odbiorczego lokalu. 

W przypadku nabycia lokalu mieszkalnego na rynku wtórnym, należy z dotychczasowym Właścicielem podpisać protokół zdawczo-odbiorczy ze spisaniem stanu licznika na dzień przekazania lokalu [dotychczasowy Właściciel powinien zadbać o dostęp do szafki licznikowej, jeżeli licznik nie znajduje się w lokalu] . W ciągu 7 dni od dnia przejęcia lokalu mieszkalnego i licznika, należy zgłosić się do ZAEL-ENERGO celem podpisania umowy na dystrybucję i sprzedaż energii elektrycznej. Warunkiem podpisania umowy jest złożenie wniosku, przedłożenie aktu notarialnego lub innego prawa do lokalu oraz obustronnie podpisanego protokołu zdawczo-odbiorczego licznika.

Nabywco pamiętaj – zawsze żądaj potwierdzenia, że Sprzedający nie posiada zadłużenia z tytułu opłat za energię elektryczną.

Rodzaje umów

Dystrybucja i sprzedaż energii elektrycznej dla gospodarstw domowych realizowane są przez ZAEL-ENERGO na podstawie umowy kompleksowej. Co do zasady umowy kompleksowe zawierane są na czas nieokreślony. Ceny i stawki opłat oraz warunki ich stosowania określa aktualna Taryfa ZAEL-ENERGO zatwierdzona przez Prezesa URE.

Wnioskodawco pamiętaj – samodzielnie określasz wnioskowaną moc umowną (może być równa lub niższa od mocy przyłączeniowej), grupę taryfową oraz planowany wolumen zużywanej energii. Osoba, która miałaby podpisać umowę w Twoim imieniu powinna posiadać pełnomocnictwo lub upoważnienie.