Taryfa dla energii elektrycznej w zakresie dystrybucji oraz w zakresie sprzedaży energii elektrycznej dla grup taryfowych ZAEL-ENERGO, określa szczegółowo ceny i stawki za energię elektryczną, sposób naliczania opłat oraz warunki dystrybucji i sprzedaży energii elektrycznej przez nasze przedsiębiorstwo. Taryfa zatwierdzana jest przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (URE) na czas określony.
Finalna cena prądu dla Odbiorców końcowych we wszystkich taryfach zawiera opłaty za:
sprzedaż energii elektrycznej tj. opłaty za zużytą przez Odbiorcę energię
usługę dystrybucji energii elektrycznej tj. dostarczenia jej do Odbiorcy
Tabela cen i stawek stanowi integralną część zawieranej umowy. Szczegółowe rozliczenie znajduje się każdorazowo w tabeli na fakturze.