Dystrybutor zawiera w taryfie:

  • grupy taryfowe i szczegółowe zasady kwalifikacji odbiorców do tych grup
  • stawki opłat za świadczenie usług dystrybucji dla odbiorców z grupach G i C
  • sposób ustalenia opłat za przyłączenie do sieci
  • sposób ustalenia bonifikat, opłat za wznowienie dostarczania energii
  • sposób ustalenia opłat za pobór energii czynnej, biernej i przekroczenia mocy
  • usługi wykonywane na odrębne zlecenie 

Informujemy, że od 01.01.2024r. w zakresie dystrybucji następuje zmiana następujących opłat, które Zael-Energo ma obowiązek zastosować w rozliczeniach usług dystrybucji

Stawka opłaty OZE – 0,00 zł/kWh

Stawka opłaty kogeneracyjnej  – 0,00618 zł/kWh

Stawka opłaty mocowej dla grup taryfowych Gx oraz C1x o mocy umownej do 16kW włącznie , według zużycia rocznego energii elektrycznej

  • poniżej 500 kWh – 2,66 zł/m-c
  • od 500 kWh do 1200 kWh – 6,39 zł/m-c
  • od 1200 kWh do 2800 kWh –10,64 zł/m-c
  • powyżej 2800 kWh – 14,90 zł/m-c

Stawka opłaty mocowej dla grup taryfowych C1x o mocy umownej powyżej 16kW oraz C2x w zależności od ilości energii pobranej w przedziale godzin od 7:00 do 21:59 w dni robocze – 0,1267zł/kWh