Sprzedawca zawiera w taryfie:

  • grupy taryfowe i szczegółowe zasady kwalifikacji odbiorców do tych grup
  • ceny energii elektrycznej i warunki ich stosowania
  • sposób ustalenia bonifikat

Sprzedawca zobowiązany

Zgodnie z ustawą o odnawialnych źródłach energii prezes URE wyznacza sprzedawcę zobowiązanego na rok następny na obszarze działania danego operatora systemu dystrybucyjnego lub przesyłowego elektroenergetycznego, który jest sprzedawcą energii elektrycznej o największym wolumenie jej sprzedaży w okresie od 1 stycznia do 31 sierpnia tego samego roku na obszarze działania tego operatora.

Decyzją Prezesa URE nr DZO.WKP.496.2.158.2020MPi z dnia 19.10.2020r. ZAEL-ENRGO Sp. z o.o. została wyznaczona sprzedawcą zobowiązanym na obszarze działania Operatora Systemu Dystrybucyjnego ZAEL-ENRGO Sp. z o.o. na okres od dnia 1 stycznia 2021r. do dnia 31 grudnia 2021 r.

Sprzedaż rezerwowa energii

Sprzedaż rezerwowa jest to sprzedaż energii elektrycznej odbiorcy końcowemu przyłączonemu do sieci dystrybucyjnej dokonywana przez sprzedawcę rezerwowego w przypadku zaprzestania sprzedaży energii elektrycznej przez dotychczasowego sprzedawcę, realizowana na podstawie umowy sprzedaży lub umowy kompleksowej.

Stawki i ceny opłat ustalone są przez przedsiębiorstwo ZAEL –ENERGO

Sprzedawca z urzędu

Sprzedawca z urzędu to przedsiębiorstwo energetyczne posiadające koncesję na obrót energią elektryczną, świadczące usługi kompleksowe odbiorcom energii elektrycznej w gospodarstwie domowym, niekorzystającym z prawa wyboru sprzedawcySprzedawcą z urzędu na rok 2020 zgodnie z decyzją Prezesa URE jest na terenie naszego działania Tauron Sprzedaż Sp. z o.o.

Zmiana sprzedawcy

Zgodnie z obowiązującym prawem Klient ma prawo do zmiany sprzedawcy energii elektrycznej, zmianie nie ulega natomiast dystrybutor energii elektrycznej.  Z procedurą zmiany sprzedawcy zapoznają się Państwo w zakładce: Operator Systemu Dystrybucyjnego – Zmiana sprzedawcy – tutaj.