Usługi dystrybucji i sprzedaży energii

Dystrybucja i sprzedaż energii elektrycznej dla gospodarstw domowych realizowane są przez ZAEL-ENERGO na podstawie umowy kompleksowej. Co do zasady umowy kompleksowe zawierane są na czas nieokreślony. Ceny i stawki opłat oraz warunki ich stosowania określa aktualna Taryfa ZAEL-ENERGO zatwierdzona przez Prezesa URE. W celu zawarcia umowy należy wystąpić z wnioskiem do którego należy dołączyć  prawo do lokalu (akt notarialny, umowa itp.), kartę KDT (lokal od dewelopera) lub protokół przekazania licznika (lokal z rynku wtórnego).

Wnioskodawco pamiętaj – samodzielnie określasz wnioskowaną moc umowną (może być równa lub niższa od mocy przyłączeniowej), grupę taryfową oraz planowany wolumen zużywanej energii. Osoba, która miałaby podpisać umowę w Twoim imieniu powinna posiadać pełnomocnictwo lub upoważnienie.

Wnioskując o umowę kompleksową na dystrybucję i sprzedaż energii elektrycznej zastanów się jak użytkujesz energię oraz w jakich godzinach z niej korzystasz. Następnie dokonaj wyboru grupy taryfowej, całodobowej lub strefowej. Wybór grupy określa w jakich stawkach jesteś rozliczany za prąd. Pamiętaj, że cena jaką płacisz za prąd jest sumą opłat za dystrybucję oraz sprzedaż energii elektrycznej. Dla gospodarstw domowych do wyboru są następujące grupy taryfowe:

 G11 ( taryfa jednostrefowa, przez cały okres doby naliczana jest ta sama stawka za energię, to dobre rozwiązanie dla osób, które w ciągu doby nie mają wzrostów energii np. nie ogrzewasz pomieszczeń prądem)

G12a ( taryfa dwustrefowa (dzień/noc) , jeśli chcesz mieć niższą stawkę w godzinach nocnych (jest to 10 godzin w ciągu doby –8 godzin następujących po sobie między 23:00 a 7:00 i 2 godziny z przedziału 13:00 – 15:00, to dobre rozwiązanie dla pomieszczeń ogrzewanych prądem)

G12as ( taryfa dwustrefowa antysmogowa (dzień/noc), obowiązuje w godzinach 6:00 – 22.00 (strefa dzienna) i 22:00 – 6:00 (strefa nocna), warunkiem jej zastosowania jest większy wolumen pobranej energii niż w analogicznym okresie roku poprzedniego. Taryfa skierowana do osób przechodzących z ogrzewania węglowego na elektryczne)

 

Odbiorca we wniosku określa również moc umowną, co do zasady w lokalach mieszkalnych moc umowna równa jest mocy przyłączeniowej.

W odpowiedzi na złożony wniosek wraz z wymaganymi załącznikami Biuro Obsługi Klienta Zael-Energo przygotuje umowę  kompleksową wraz z załącznikami. Klientów z grupy gospodarstw domowych zapraszamy do dopełnienia formalności stacjonarnie w BOK. Należy na to przeznaczyć około 20 min. Informacje na temat pracy BOK oraz formy kontaktu zawarte sa na naszej stronie w zakładce Biuro obsługi klienta.  

Po dopełnieniu formalności związanych z podpisaniem umowy rozpocznie się świadczenie usługi kompleksowej polegającej na dystrybucji i sprzedaży energii do punktu poboru (PPE) wskazanego na umowie na rzecz Odbiorcy, który zawarł umowę. Rozliczeń za świadczoną usługę dokonywać będziemy według bieżącego zużycia w miesięcznych okresach rozliczeniowych, za każdy miesiąc otrzymają Państwo zatem fakturę VAT w formie zgodnej z zapisami umowy. Jak czytać fakturę? Opis znajdą Państwo w dokumentach do pobrania.

Przypominamy, że w przypadku zmiany danych lub innych okoliczności mających wpływ na realizację umowy, Odbiorca ma obowiązek niezwłocznego zgłoszenia do BOK.
W przypadku awarii lub problemów z dostawą energii, zgłoszenia należy dokonać do Pogotowia  Energetycznego Zael-Energo numer dostępny na naszej stronie oraz każdorazowo na fakturze.

Zbiór Praw Konsumenta stanowi załącznik do umowy kompleksowej i w zrozumiały sposób tłumaczy zasady dostarczania i sprzedaży energii. Dostępny jest również w zakładce Zbiór Praw Konsumenta na naszej stronie.

Informujemy również, że zgodnie z obecnie obowiązującym prawem energetycznym Odbiorca ma prawo do zmiany sprzedawcy energii elektrycznej na zasadach rynkowych. Opis procedury zmiany sprzedawcy znajdą Państwo w zakładce Operator Systemu Dystrybucyjnego 

Rachunek za prąd składa się z dwóch stron. 

Na pierwszej stronie znajdują się dane dotyczące:

 • nr faktury
 • wystawcy faktury (nazwa, adres, NIP, REGON)
 • odbiorcy (nazwa, adres, nr Klienta w naszym systemie)
 • płatności (nr konta, tytuły rozliczenia, kwoty w rozliczeniu na składowe dystrybucję i sprzedaż, kwota całkowita do zapłaty)
 • ważne komunikaty i informacje (np. saldo, terminy zmiany Taryfy, cen, nr PPE, telefony na pogotowie do Biura Obsługi)

Na drugiej stronie znajdują się dane szczegółowe dotyczące:

 • punktu poboru (adres, nazwa, nr PPE, nr licznika czy moc umowna)
 • odczytu wskazań licznika (rodzaj energii wskazanie poprzednie i bieżące oraz maksymalna moc jaką pobrał Odbiorca)
 • szczegółowe rozliczenie sprzedaży energii elektrycznej (ilość, jednostki, stawki, przeliczenie opłaty)
 • szczegółowe rozliczenie dystrybucji (ilości, jednostki, stawki, przeliczenie opłaty)

Pozostałe strony faktury to komunikaty i załączniki, które mamy obowiązek przekazać Odbiorcy zgodnie z aktualnymi przepisami prawa.

Opis jak szczegółowo czytać fakturę znaleźć można poniżej w dokumentach do pobrania plik „Jak czytać fakturę Zael-Energo”

Działania społeczne na rzecz odbiorców energii elektrycznej związane z przejściowymi lub trwałymi trudnościami finansowymi opisane są szczegółowo w Zbiorze Praw Konsumenta .

Zael-Energo proponuje w przypadku zagrożenia wstrzymania dostawy energii elektrycznej rozwiązania alternatywne, które dają możliwość na odroczenie terminu płatności lub rozłożenia płatności na raty szczegóły rozwiązań w Dokumentach do pobrania pliki „Rozwiązania alternatywne w stosunku do wstrzymania dostaw energii elektrycznej” oraz wniosek „ZRA1 – Załącznik do rozwiązań alternatywnych”.

Masz trudności z zapłatą za prąd ? Zadzwoń do nas znajdziemy wspólnie rozwiązanie. Pamiętaj, że wstrzymanie dostaw energii nie wstrzymuje płatności za rachunek oraz naliczanie opłat stałych.

W celu zmiany danych w umowie należy wypełnić wniosek „WUZ o zmianę danych w umowie”. Zmianę powinno się zgłosić niezwłocznie po jej wystąpieniu (najlepiej do 14 dni od otrzymania decyzji)

Zmiana może dotyczyć:

 • danych osobowych (nazwisko np. w przypadku zawarcia związku małżeńskiego; zmiana adresu zameldowania)
 • danych kontaktowych (adres do korespondencji, telefon, e-mail)
 • danych umownych (zmiana taryfy rozliczeniowej, mocy umownej)

Zgodnie z OWU dołączonym do umowy zmiany takie będą lub nie będą wymagały potwierdzenia w formie aneksu.

Jeśli planujesz opuścić lokal skontaktuj się z nami i dowiedz jakich formalności powinieneś dokonać przed zakończeniem umowy.  

Umowę z Zael-Energo można zakończyć:

 • składając wniosek o jej rozwiązanie za miesięcznym okresem wypowiedzenia (Wniosek WUR) w tym przypadku w dniu zakończenia nastąpi demontaż licznika 
 • sprzedając lokal przez podpisanie z nowym nabywcą „Protokołu zdawczo-odbiorczego licznika”. Umowa zostanie rozwiązana z dniem przekazania, jeżeli nabywca w ciągu 7 dni zgłosi się do nas celem przepisania umowy. (UWAGA! przesłanie protokołu przez dotychczasowego Odbiorcę, bez zgłoszenia się nabywcy, traktowane będzie jako wypowiedzenie umowy za miesięcznym okresem wypowiedzenia) 
 • umowa może zostać rozwiązana również zgodnie z zapisami wskazanymi w OWU w paragrafie dotyczącym warunków rozwiązania umowy

Dokumenty do pobrania