Usługi dystrybucji i sprzedaży energii

Dystrybucja i sprzedaż energii elektrycznej dla firm i podmiotów gospodarczych realizowane są przez ZAEL-ENERGO na podstawie umowy kompleksowej. Co do zasady umowy kompleksowe zawierane są na czas nieokreślony. Ceny i stawki opłat oraz warunki ich stosowania określa aktualna Taryfa ZAEL-ENERGO zatwierdzona przez Prezesa URE. W celu zawarcia umowy należy wystąpić z wnioskiem do którego należy dołączyć  prawo do lokalu (akt notarialny, umowa itp.), kartę KDT (lokal z zakończoną procedurą przyłączeniową) lub protokół przekazania licznika (lokal przejęty od poprzedniego podmiotu). Pełną informację na temat kwalifikacji i rozliczenia taryf znaleźć można w Taryfie Zael-Energo dostępnej na stronie w zakładce Taryfy.

Wnioskodawco pamiętaj – samodzielnie określasz wnioskowaną moc umowną (może być równa lub niższa od mocy przyłączeniowej), grupę taryfową oraz planowany wolumen zużywanej energii. Osoba, która miałaby podpisać umowę w Twoim imieniu powinna posiadać pełnomocnictwo lub upoważnienie.

Wnioskując o umowę kompleksową na dystrybucję i sprzedaż energii elektrycznej zastanów się jak użytkujesz energię oraz w jakich godzinach z niej korzystasz. Następnie dokonaj wyboru grupy taryfowej, całodobowej lub strefowej. Wybór grupy określa w jakich stawkach jesteś rozliczany za prąd. Pamiętaj, że cena jaką płacisz za prąd jest sumą opłat za dystrybucję oraz sprzedaż energii elektrycznej. Dla firm i lokali niemieszkalnych do wyboru są następujące grupy taryfowe:

Odbiorcy o mocy umownej poniżej 40kW lub zabezpieczeniu nie większym niż 63A

C11 ( taryfa jednostrefowa, przez cały okres doby naliczana jest ta sama stawka za energię)

C12a (taryfa dwustrefowa (szczyt/pozaszczyt), strefy szczytowe i pozaszczytowe liczone w określonych godzinach w zależności od miesięcy roku pkt.2.2.1 Taryfy)

C12b(taryfa dwustrefowa (dzień/noc), strefa dzień liczona w  godz. 6.00-21.00, strefa noc liczona w godz.22.00-6.00 pkt.2.2.1 Taryfy)

 

Odbiorcy o mocy umownej powyżej 40kW lub zabezpieczeniu większym niż 63A

C21 ( taryfa jednostrefowa, przez cały okres doby naliczana jest ta sama stawka za energię)

C22a(taryfa dwustrefowa (szczyt/pozaszczyt), strefy szczytowe i pozaszczytowe liczone w określonych godzinach w zależności od miesięcy roku pkt.2.2.1 Taryfy)

Odbiorca we wniosku określa również moc umowną, to jest maksymalną moc jaką chce wykorzystać. Moc umowna może być równa lub mniejsza od mocy przyłączeniowej. Moc umowna powinna być optymalną, tak by Odbiorca nie narażał się na jej przekroczenia i dodatkowe opłaty z tego tytułu. Jeżli nie potrafisz samodzielnie określić grupy lub mocy zgłoś się po poradę do uprawionego elektryka. 

W odpowiedzi na złożony wniosek wraz z wymaganymi załącznikami, Biuro Obsługi Klienta Zael-Energo przygotuje umowę  kompleksową wraz z załącznikami.  Dopełnienia formalności podpisania umowy można dokonać stacjonarnie w BOK lub na odległość w sposób ustalony z BOK. Na stacjonarną wizytę w BOK należy przeznaczyć około 20 min. Informacje na temat pracy BOK oraz formy kontaktu zawarte są na naszej stronie w zakładce Biuro obsługi klienta.  

Po dopełnieniu formalności związanych z podpisaniem umowy rozpocznie się świadczenie usługi kompleksowej polegającej na dystrybucji i sprzedaży energii do punktu poboru (PPE) wskazanego na umowie na rzecz Odbiorcy, który zawarł umowę. Rozliczeń za świadczoną usługę dokonywać będziemy według bieżącego zużycia w miesięcznych okresach rozliczeniowych. Za każdy miesiąc otrzymają Państwo zatem fakturę VAT w formie zgodnej z zapisami umowy. Rozliczeniu podlegają wszystkie typy energii wskazywanych przez układ pomiarowo-rozliczeniowy.  Jak czytać fakturę? Opis znajdą Państwo w dokumentach do pobrania.

Przypominamy, że w przypadku zmiany danych lub innych okoliczności mających wpływ na realizację umowy, Odbiorca ma obowiązek niezwłocznego zgłoszenia do BOK.
W przypadku awarii lub problemów z dostawą energii, zgłoszenia należy dokonać do Pogotowia  Energetycznego Zael-Energo numer dostępny na naszej stronie oraz każdorazowo na fakturze.

Rachunek za prąd składa się z dwóch stron. 

Na pierwszej stronie znajdują się dane dotyczące:

 • nr faktury
 • wystawcy faktury (nazwa, adres, NIP, REGON)
 • odbiorcy (nazwa, adres, NIP, nr Klienta w naszym systemie)
 • płatności (nr konta, tytuły rozliczenia, kwoty w rozliczeniu na składowe dystrybucję i sprzedaż, kwota całkowita do zapłaty)
 • ważne komunikaty i informacje (np. saldo, terminy zmiany Taryfy, cen, nr PPE, telefony na pogotowie do Biura Obsługi)

Na drugiej stronie znajdują się dane szczegółowe dotyczące:

 • punktu poboru (adres, nazwa, nr PPE, nr licznika czy moc umowna)
 • odczytu wskazań licznika (rodzaj energii wskazanie poprzednie i bieżące oraz maksymalna moc jaką pobrał Odbiorca)
 • szczegółowe rozliczenie sprzedaży energii elektrycznej (ilość, jednostki, stawki, przeliczenie opłaty)
 • szczegółowe rozliczenie dystrybucji (ilości, jednostki, stawki, przeliczenie opłaty)

Pozostałe strony faktury to komunikaty i załączniki, które mamy obowiązek przekazać Odbiorcy zgodnie z aktualnymi przepisami prawa.

Opis jak szczegółowo czytać fakturę znaleźć można poniżej w dokumentach do pobrania plik „Jak czytać fakturę Zael-Energo”

Masz problem z opłatą rachunku za energię elektryczną, zadzwoń znajdziemy wspólnie rozwiązanie , dzięki któremu nie będziesz narażony na wstrzymanie dostaw energii. Zgodnie z prawem energetycznym zwłoka z zapłatą za usługi dystrybucji i sprzedaży energii elektrycznej skutkować może wyłączeniem energii, przy czym opłaty stałe są nadal naliczane bez względu na zużycie.

Jeżeli planujesz opuścić lokal zapoznaj się z zapisami umowy i OWU. Zgłoś nam zamiar opuszczenia lokalu/obiektu na 14 dni przed.

Rozwiązanie umowy może nastąpić przez:

 • złożenie wypowiedzenia lub wniosku WUR za miesięcznym okresem wypowiedzenia
 • przekazanie Protokołem zdawczo-odbiorczym licznika dla innego podmiotu, który przejął prawo do lokalu/obiektu, na dzień przekazania, pod warunkiem, że nabywca zgłosi się celem przepisania umowy w ciągu 7 dni od daty przekazania 
 • umowa może zostać zakończona w sposób wyszczególniony w OWU w paragrafie warunki rozwiązania umowy 

Informujemy, że zgodnie z obecnie obowiązującym prawem energetycznym Odbiorca ma prawo do zmiany sprzedawcy energii elektrycznej na zasadach rynkowych. Opis procedury zmiany sprzedawcy znajdą Państwo w zakładce Operator Systemu Dystrybucyjnego. Zael-Energo pełni funkcję sprzedawcy jedynie na własnych sieciach dystrybucyjnych. W przypadku rozdzielenia usługi kompleksowej będziemy pełnili rolę Operatora Systemu Dystrybucyjnego(OSD), wystawiali faktury za dystrybucje energii oraz przekazywali dane pomiarowe dla zgłoszonego sprzedawcy energii elektrycznej.