Wniosek o świadczenie usług kompleksowych lub dystrybucyjnych* składamy wówczas, gdy:

  • zakupiliśmy nowy lokal mieszkalny na rynku pierwotnym w budynku wielolokalowym przyłączony do sieci ZAEL-ENERGO 
  • zakupiliśmy lokal mieszkalny na rynku wtórnym w budynku wielolokalowym przyłączony do sieci ZAEL-ENERGO 

Umowa kompleksowa – umowa określająca łącznie warunki sprzedaży i dystrybucji energii elektrycznej tj. dostarczenia energii elektrycznej do punktu poboru.

Umowa dystrybucji – umowa określająca warunki dystrybucji tj. dostarczenia energii elektrycznej od sprzedawcy energii elektrycznej z którym masz zawartą umowę na sprzedaż energii elektrycznej.

W przypadku nabycia nowego lokalu mieszkalnego od dewelopera, który przyłączył budynki mieszkalne wielorodzinne do naszej sieci, należy się zgłosić do ZAEL-ENERGO celem złożenia wniosku oraz podpisania na dystrybucję i sprzedaż energii elektrycznej. Warunkiem podpisania umowy, jest przedstawienie aktu notarialnego lub innego prawa do lokalu, protokołu odbiorczego lokalu oraz karty DTO (Danych Technicznych Obiektu) wystawionej przez ZAEL-ENERGO i przekazanej wraz protokołem odbioru lokalu. 
W przypadku nabycia lokalu mieszkalnego na rynku wtórnym, należy z dotychczasowym Właścicielem podpisać protokół zdawczo-odbiorczy ze spisaniem stanu licznika na dzień przekazania lokalu [dotychczasowy Właściciel powinien zadbać o dostęp do szafki licznikowej, jeżeli licznik nie znajduje się w lokalu] . W ciągu 7 dni od dnia przejęcia lokalu mieszkalnego i licznika, należy zgłosić się do ZAEL-ENERGO celem podpisania umowy na dystrybucję i sprzedaż energii elektrycznej. Warunkiem podpisania umowy jest złożenie wniosku, przedłożenie aktu notarialnego lub innego prawa do lokalu oraz obustronnie podpisanego protokołu zdawczo-odbiorczego licznika.
Nabywco pamiętaj – zawsze żądaj potwierdzenia, że Sprzedający nie posiada zadłużenia z tytułu opłat za energię elektryczną.
Jakich danych potrzebujesz do wypełnienia wniosku:
  • dane identyfikacyjne i teleadresowe Odbiorcy (imię, nazwisko, nazwa, Pesel,  adresy, numer telefonu, adres e-mail)
  • określenie lokalu mieszkalnego, którego dotyczy umowa (dokładny adres )
  • dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu mieszkalnego (akt notarialny, umowa najmu itp.)
  • w przypadku nowego lokalu karta DTO (Danych Technicznych Obiektu
  • w przypadku rynku wtórnego Protokół zdawczo-odbiorczy licznika spisany z dotychczasowym Właścicielem (o dostęp do licznika musi zadbać dotychczasowy Odbiorca)
  • pełnomocnictwo lub upoważnienie jeżeli zawierasz umowę w imieniu Właściciela/Współwłaściciela
Jak złożyć wniosek o zawarcie umowy kompleksowej lub dystrybucyjnej:
Najszybciej wniosek UK/UD/US wraz z załącznikami złożysz poprzez:
  • Wizytę w Biurze Obsługi Klienta  
  • Online: bok@zael.com.pl 

Warunkiem zawarcia umowy kompleksowej na dystrybucję i sprzedaż energii elektrycznej lub umowy dystrybucyjnej jest złożenie wniosku wraz z wymaganymi załącznikami. Umowę z zasady podpisujemy w Biurze Obsługi Klienta (wyjątek stanowią szczególne warunki epidemiczne).

Klient wraz z umową zapoznaje się z integralnymi częściami umowy, które stanowią Ogólne Warunki Umowne (OWU), Klauzula informacyjna RODO, karta DTO oraz Tabela cen i stawek zgodnych z obowiązującą Taryfą Zael-Energo. Umowa zawierana jest na czas nieokreślony za okresem wypowiedzenia wskazanym w OWU.

Świadczenie usług rozpoczyna się z montażem licznika lub od dnia przejęcia protokołem licznika (w przypadku, gdy nowy Właściciel zgłosi się do Zael-Energo w ciągu 7 dni roboczych celem podpisania umowy).