Chcesz wziąć udział w Programie DSR – usłudze redukcji zapotrzebowania na polecenie Operatora Sieci Przesyłowej? 

Sprawdź, jak uzyskać certyfikat ORed, który uprawni Cię do udziału w tym programie.

Definicje:

  • DSR – ang. Demand Side Response, usługa redukcji zapotrzebowania na polecenie Operatora Sieci Przesyłowej (OSP) 
  • ORed – Obiekt posiadający certyfikat ORed. Obiekt jest zdefiniowany na zasobach odbiorczych, tworząc kompletny układ zasilania pod jednym adresem (w jednej lokalizacji), obejmujący wszystkie miejsca przyłączenia ORed do sieci dystrybucyjnej lub/i przesyłowej. ORedem nie może zostać gospodarstwo domowe.
  • Certyfikat ORed – dokument uprawniający do udziału w programie DSR. 

Jak uzyskać Certyfikat dla ORed?

Wzór wniosku o wydanie certyfikatu dla ORed oraz wzór certyfikatu dla ORed dostępne są na stronie internetowej PSE S.A. – tutaj

Weryfikacja spełnienia kryteriów certyfikacji odbywa się według stanu na dzień złożenia wniosku o wydanie Certyfikatu. 

Wniosek należy przesłać w dwóch wersjach: 

  • jako edytowalny plik Word  (doc.)
  • jako skan wniosku podpisany zgodnie z zasadami reprezentacji Odbiorcy w ORed 

wyłącznie w wersji elektronicznej na adres: bok@zael.com.pl.

Na każde żądanie ZAEL-ENERGO, Odbiorca w ORed ma obowiązek dostarczyć w terminie 7 dni kalendarzowych od otrzymania żądania, oryginał wniosku o wydanie certyfikatu, albo kopii wniosku poświadczonej przez upoważnionego przedstawiciela Odbiorcy w ORed

 Dodatkowe informacje.

Przepisy szczegółowe dotyczące procesu Certyfikowania zawarte są w Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej dostępnej na stronie www.zael.com.pl
W przypadku dodatkowych pytań, prosimy o kontakt mailowy na adres poczty elektronicznej: bok@zael.com.pl.