Informujemy, że w dniu 17 maja 2016 r. weszło w życie Rozporządzenie Komisji (UE) 2016/631 z dnia 14 kwietnia 2016 r. ustanawiające kodeks sieci dotyczący przyłączenia jednostek wytwórczych (Dalej: Rozporządzenie 2016/631).

Na podstawie art. 7 ust. 4 Rozporządzenia 2016/631 właściwi operatorzy systemów (rozumiani jako operatorzy, do których systemów jest lub zostanie przyłączona dana instalacja wytwórcza) oraz operatorzy systemów przesyłowych elektroenergetycznych (dalej: OSP) zostali zobowiązani do opracowania i przedłożenia do krajowych organów regulacyjnych wymogów ogólnego stosowania dla przyłączania jednostek wytwórczych do sieci elektroenergetycznej.

PSE S.A. w dniu 18 grudnia 2018 r. w odpowiedzi na Wezwanie przekazały Prezesowi URE wymogi ogólnego stosowania (dalej: Wymogi) obejmujące wszystkie wymagania określone w Rozporządzeniu 2016/631, do których opracowania zobowiązany został OSP, na podstawie art. 9ga ust. 1 Prawa Energetycznego.

Treść tych wymogów jest tożsama z Propozycją OSD wymogów ogólnego stosowania, która została opracowana przez PSE S.A. po przeprowadzonym procesie konsultacji i udostępniona na stronie internetowej PSE S.A. na potrzeby wykorzystania przez OSD, w celu przedłożenia wymogów ogólnego stosowania wynikających z Rozporządzenia 2016/631 do zatwierdzenia przez Prezesa URE.

Prezes URE, decyzją znak DRE.WOSE.7128.550.2.2018.ZJ, z dnia 2 stycznia 2019 r. zatwierdził Zmienione Wymogi dla przyłączania jednostek wytwórczych przedłożone przez PSE S.A.

Stosowanie wymogów określonych w Rozporządzeniu 2016/631 oraz wymogów ogólnego stosowania zatwierdzonych na jego podstawie (w tym w publikowanej decyzji) rozpoczyna się 27 kwietnia 2019 r. Od tego czasu wszystkie zdefiniowane w Rozporządzeniu 2016/631 jednostki wytwórcze przyłączane do KSE (zarówno do sieci przesyłowej jak i dystrybucyjnej), a także jednostki wytwórcze modyfikowane w takim stopniu, że umowa przyłączeniowa musi być zmieniona, będą musiały spełniać nowe wymogi.

Stosowny komunikat PSE S.A. w powyższym zakresie wraz z aktualizacją wymagań dotyczących Kodeksu Sieci NC RfG dostępny jest pod linkiem: https://www.pse.pl/rfg

Ogólny wykaz informacji, dokumentów i wymagań dotyczących kodeksu NC RfG dostępny jest w dokumencie „Wdrożenie wymogów wynikających z Rozporządzenia Komisji (UE) 2016/631 z dnia 14 kwietnia 2016 r. ustanawiającego kodeks sieci dotyczący wymogów w zakresie przyłączenia jednostek wytwórczych do sieci”

Ogólny wykaz informacji, dokumentów i wymagań dotyczących kodeksu NC RfG dostępny jest pod linkiem:
Wykaz informacji i dokumentów, które należy przedstawić, a także wymogi, które mają być spełnione przez właściciela zakładu wytwarzania energii, w ramach procesu weryfikacji spełnienia wymagań

Zbiór wymagań technicznych dla modułów wytwarzania energii typu A, w tym mikroinstalacji dostępny jest  pod linkiem:
Zbiór wymagań technicznych moduły wytwarzania A_v2

Aktualizacja wymagań technicznych dla modułów wytwarzania typu A weszła w życie w dniu 31.12.2019 r. Najnowsze zmiany precyzują zasady przyłączenia mikroinstalacji za pomocą falowników jednofazowych.

W związku z  obowiązkiem  podania do publicznej wiadomości materiałów, o których mowa w Artykule 29 ust. 2 Rozporządzenia Unii Europejskiej nr 2016/631 ustanawiającego kodeks sieci dotyczący wymogów w zakresie przyłączenia jednostek wytwórczych do sieci, a także rozpoczęciem stosowania wymogów określonych w powyższym rozporządzeniu z dniem 27.04.2019 r., ZAEL – Energo Sp. z o.o. przedkłada opracowane w ramach PTPiREE procedury i wzory dokumentów, związane z uzyskiwaniem pozwolenia na użytkowanie dla przyłączanych modułów wytwarzania energii typu A, B i C*, a także funkcjonujących modułów wytwarzania energii typu C modyfikowanych w takim stopniu, że wymagana jest zmiana umowy o przyłączenie.

Procedury uzyskiwania pozwolenia na użytkowanie dla modułów wytwarzania energii typu A, B i C obejmują zestawienie wymaganych dokumentów i działań po stronie właściciela zakładu wytwarzania oraz po stronie ZAEL – Energo Sp. z o.o., prowadzących do pozyskania stosownego pozwolenia na użytkowanie dla modułów wytwarzania energii.
Wykaz stosownych procedur i dokumentów znajduje się poniżej:

*Podział modułów wytwarzania energii:

 1. Procedura uzyskania pozwolenia na użytkowanie dla modułów wytwarzania energii typu A – do 50kW mocy zainstalowanej przyłączanych na zgłoszenie (mikroinstalacje)
 2. Procedura uzyskania pozwolenia na użytkowanie dla modułów wytwarzania energii typu A – przyłączanych w oparciu o realizację umowy o przyłączenie
 3. Procedura uzyskania pozwolenia na użytkowanie dla modułów wytwarzania energii typu B i C
 4. Wzór dokumentu modułu wytwarzania energii dla typu B i C
 5. Wzór dokumentu instalacji modułu wytwarzania energii dla typu A
 6. Zgłoszenie/Dokument instalacji przyłączenia mikroinstalacji do sieci elektroenergetycznej ZAEL-ENERGO
 7. Klauzula Informacyjna ZAEL-ENERGO przyłączenie mikroinstalacji
Wartość mocy maksymalnej, do której moduł wytwarzania energii zalicza się do typu AWartość mocy maksymalnej, począwszy od której moduł wytwarzania energii zalicza się do typu BWartość mocy maksymalnej, począwszy od której moduł wytwarzania energii zalicza się do typu CWartość mocy maksymalnej, począwszy od której moduł wytwarzania energii zalicza się do typu D
Poniżej 0,2 MW0,2 MW10 MW75 MW**

** – Zgodnie z art. 5 ust. 2 lit. d Rozporządzenia (UE) 2016/631 do typu D zaliczać się będą także wszystkie moduły wytwarzania energii, bez względu na ich moc maksymalną, jeśli napięcie w punkcie ich przyłączenia ma wartość co najmniej 110 kV.

W związku z obowiązkiem podania do publicznej wiadomości materiałów, o których mowa w Artykule 29 ust. 2 Rozporządzenia Unii Europejskiej nr 2016/631 ustanawiającego kodeks sieci dotyczący wymogów w zakresie przyłączenia jednostek wytwórczych do sieci, a także rozpoczęciem stosowania wymogów określonych w powyższym rozporządzeniu z dniem 27.04.2019r., ZAEL–Energo Sp. z.o.o. (OSD) przedkłada opracowane w ramach PTPiREE procedurę i wzory dokumentów, związane z uzyskiwaniem pozwolenia na użytkowanie dla przyłączanych modułów wytwarzania energii typu D* , a także funkcjonujących modułów wytwarzania energii typu D modyfikowanych w takim stopniu, że wymagana jest zmiana umowy o przyłączenie.

Procedura uzyskiwania pozwolenia na użytkowanie dla modułów wytwarzania energii typu D obejmuje zestawienie wymaganych dokumentów i działań po stronie właściciela zakładu wytwarzania oraz po stronie ZAEL – Energo Sp. z o.o. prowadzących do pozyskania stosownego pozwolenia na użytkowanie dla modułów wytwarzania energii (EON, ION, FON i LON).
Wykaz stosownych procedur i dokumentów (do pobrania) znajduje się poniżej:

 1. Procedura pozwolenia na użytkowanie dla modułów wytwarzania energii typu D
 2. Wzór wniosku o podanie napięcia (EON)
 3. Wzór – załącznik nr 1 do  wniosku EON
 4. Wzór – załącznik nr 12 do wniosku EON
 5. Wzór – załącznik nr 13 do wniosku EON
 6. Wzór wniosku o tymczasowe pozwolenie na użytkowanie (ION)
 7. Wzór – załącznik nr 1 do wniosku ION
 8. Wzór – załącznik nr 12 do wniosku ION
 9. Wzór – załącznik nr 13 do wniosku ION
 10. Wzór wniosku o ostateczne pozwolenia na użytkowanie (FON)
 11. Wzór – załącznik nr 1 do wniosku FON
 12. Wzór – załącznik nr 6 do wniosku FON
 13. Wzór – załącznik nr 8 do wniosku FON
 14. Wzór wniosku o ograniczone pozwolenie na użytkowanie (LON)
 15. Wzór – załącznik nr 1 do wniosku LON

*Podział modułów wytwarzania energii:

Wartość mocy maksymalnej, począwszy od której moduł wytwarzania energii zalicza się do typu BWartość mocy maksymalnej, począwszy od której moduł wytwarzania energii zalicza się do typu CWartość mocy maksymalnej, począwszy od której moduł wytwarzania energii zalicza się do typu D
0,2 MW10 MW

75 MW**

** – Zgodnie z art. 5 ust. 2 lit. d Rozporządzenia (UE) 2016/631 do typu D zaliczać się będą także wszystkie moduły wytwarzania energii, bez względu na ich moc maksymalną, jeśli napięcie w punkcie ich przyłączenia ma wartość co najmniej 110 kV.

W związku z obowiązkiem podania do publicznej wiadomości materiałów, o których mowa w Artykule 4 ust. 1 Rozporządzenia Unii Europejskiej nr 2016/631 ustanawiającego kodeks sieci dotyczący wymogów w zakresie przyłączenia jednostek wytwórczych do sieci, a także rozpoczęciem stosowania wymogów określonych w powyższym rozporządzeniu z dniem 27.04.2019r., ZAEL–Energo Sp. z.o.o. przedkłada opracowane w ramach PTPiREE procedurę i wzory dokumentów, związane z wymogami objęcia kodeksem RfG dla modernizacji lub wymiany modułów wytwarzania energii.

Procedura objęcia wymogami modernizacji jednostek wytwórczych obejmuje zestawienie wymaganych dokumentów i działań po stronie właściciela zakładu wytwarzania oraz po stronie
ZAEL–Energo Sp. z.o.o. prowadzących do wydania decyzji w sprawie objęcia modułu wytwarzania energii wymogami kodeksu NC RfG w przypadku modernizacji lub wymiany.

Zestawienia procedury i stosownych dokumentów znajdują się do pobrania poniżej:

 1. Procedura objęcia wymogami NC RfG modułu wytwarzania energii w przypadku modernizacji lub wymiany
 2. Wzór – załącznik I: Powiadomienie
 3. Wzór – załącznik II: do Załącznika I do Powiadomienia

W związku z obowiązkiem podania do publicznej wiadomości materiałów, o których mowa w Artykule 41 ust. 4 Rozporządzenia Unii Europejskiej nr 2016/631 ustanawiającego kodeks sieci dotyczący wymogów w zakresie przyłączenia jednostek wytwórczych do sieci, a także rozpoczęciem stosowania wymogów określonych w powyższym rozporządzeniu z dniem 27.04.2019r., ZAEL–Energo Sp. z.o.o. przedkłada opracowane w ramach PTPiREE procedurę i wzory dokumentów, związane z wymogami testowania przyłączanych modułów wytwarzania energii, a także funkcjonujących modułów wytwarzania energii typu C i D modyfikowanych w takim stopniu, że wymagana jest zmiana umowy o przyłączenie.

Procedura testowania jednostek wytwórczych obejmuje zestawienie wymaganych dokumentów i działań po stronie właściciela zakładu wytwarzania oraz po stronie ZAEL–Energo Sp. z.o.o., prowadzących do przeprowadzenia wymaganych testów modułów wytwarzania energii oraz do właściwej interpretacji wyników przeprowadzonych testów.

Zestawienie procedury i stosowanych testów, znajdują się do pobrania poniżej:

 1. Procedura testowania jednostek wytwórczych.
 2. Wzór – załącznik 1: LFSM-O.
 3. Wzór – załącznik 2: LFSM-U.
 4. Wzór – załącznik 3: FSM.
 5. Wzór – załącznik 4: Reg Odbudowy Częstotliwości.
 6. Wzór – załącznik 5: Praca na Potrzeby Własne.
 7. Wzór – załącznik 6a: Zdolność Do Gen.Q powyżej 110kV.
 8. Wzór – załącznik 6b: Zdolność Do Gen.Q poniżej 110kV.
 9. Wzór – załącznik 7: Regulacja mocy czynnej.
 10. Wzór – załącznik 8: Tłumienie oscylacji mocy.
 11. Wzór – załącznik 9: Tryb regulacji napięcia.
 12. Wzór – załącznik 10: Tryb regulacji mocy biernej.
 13. Wzór – załącznik 11: Tryb regulacji współczynnika mocy.
 14. Wzór – załącznik 12: Pmax.
 15. Wzór – załącznik 13: Pmin.
 16. Wzór – załącznik 14: Praca wyspowa.
 17. Wzór – załącznik 15: Rozruch autonomiczny.
 18. Wzór – załącznik 16: Zaprzestanie generacji mocy czynnej.
 19. Wzór – załącznik 17: Zmniejszenie generacji mocy czynnej.

W związku z obowiązkiem podania do publicznej wiadomości materiałów, o których mowa w Artykule 41 ust. 3a Rozporządzenia Unii Europejskiej nr 2016/631 ustanawiającego kodeks sieci dotyczący wymogów w zakresie przyłączenia jednostek wytwórczych do sieci, a także rozpoczęciem stosowania wymogów określonych w powyższym rozporządzeniu z dniem 27.04.2019r., ZAEL–Energo Sp. z.o.o. przedkłada opracowany w ramach PTPiREE, obowiązujący od dnia 1 lipca 2020 r. dokument „Warunki i procedury wykorzystania certyfikatów w procesie przyłączania modułów wytwarzania energii do sieci elektroenergetycznych”, związany z zasadami certyfikacji przyłączanych modułów wytwarzania energii, a także funkcjonujących modułów wytwarzania energii typu C i D modyfikowanych w takim stopniu, że wymagana jest zmiana umowy o przyłączenie.

Dokument ten reguluje zasady wykorzystania certyfikatów w procesie przyłączania do sieci jednostek wytwórczych. Dokument wprowadza od 01.07.2020 r. wzorzec Deklaracji zgodności, którego stosowanie dopuszczono w miejsce certyfikatów w okresie przejściowym do dn. 27 kwietnia 2021 r. Szczegółowe informacje dotyczące dokumentu znajdują się pod linkiem: http://www.ptpiree.pl/aktualnosci/2020-03-27

Zgodnie z zapisami obowiązującej ustawy z 13 kwietnia 2016 r. o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku Dz. U. z 2019 poz. 544 z późniejszymi zmianami, zgodnie z Art. 4 pkt. 6 ww. ustawy deklaracja zgodności jest oświadczeniem producenta, instalatora lub ich upoważnionego przedstawiciela albo prywatnego importera, na ich wyłączną odpowiedzialność, że wyrób jest zgodny z wymaganiami. Dodatkowo zgodnie z zapisami Procedury Wykorzystania Certyfikatów w Procesie Przyłączenia deklaracja zgodności może być wystawiona przez dostawcę w rozumieniu PN-EN ISO/IEC 17050-1.

W związku z powyższym dopuszcza się aby deklaracja zgodności dla modułów wytwarzania energii była wystawiona przez:

 • Producenta
 • Instalatora
 • Upoważnionego przedstawiciela producenta
 • Importera

Na ich wyłączną odpowiedzialność, że wyrób jest zgodny z NC RfG oraz Wymogami Ogólnego Stosowania wynikającymi z rozporządzenia komisji UE 2016/631 z dnia 14 kwietnia
2016 r. ustanawiającego kodeks sieci NC RfG.

Procedura certyfikacji jednostek wytwórczych obejmuje zestawienie wymaganych dokumentów i działań po stronie właściciela zakładu wytwarzania oraz po stronie
ZAEL–Energo Sp. z.o.o., prowadzących do właściwego wykorzystania certyfikatów modułów wytwarzania energii.

Zestawienie procedury i stosownego załącznika (do pobrania) znajduje się poniżej:

 1. Warunki i procedury wykorzystania certyfikatów w procesie przyłączenia modułów wytwarzanie energii do sieci elektroenergetycznych
 2. Wzór deklaracji zgodności (wersja pdf)
 3. Wzór deklaracji zgodności (wersja word)