Efektywność energetyczna jest to stosunek ilości energii zaoszczędzonej w porównaniu do ilości energii zużywanej (lub prognozowanego zużycia). Sposób gospodarowania energią, by minimalizować jej zużycie przy procesach produkcji, eksploatacji czy prowadzenia działalności. Zagadnienie dotyczy każdego rodzaju zużywanej energii.

Poprawie efektywności energetycznej służą następujące rodzaje przedsięwzięć:

 1. izolacja instalacji przemysłowych,
 2. przebudowa lub remont budynków wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi,
 3. modernizacja lub wymiana:
  1. oświetlenia,
  2. urządzeń i instalacji wykorzystywanych w procesach przemysłowych lub w procesach energetycznych lub telekomunikacyjnych lub informatycznych,
  3. lokalnych sieci ciepłowniczych i lokalnych źródeł ciepła w rozumieniu art. 2 pkt 6 i 7 Ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów,
 4. modernizacja lub wymiana urządzeń przeznaczonych do użytku domowego,
 5. odzyskiwanie energii, w tym odzyskiwanie energii w procesach przemysłowych,
 6. ograniczenie strat:
  1. związanych z poborem energii biernej,
  2. sieciowych związanych z przesyłaniem lub dystrybucją energii elektrycznej,
  3. na transformacji,
  4. w sieciach ciepłowniczych,
  5. związanych z systemami zasilania urządzeń telekomunikacyjnych lub informatycznych,
  6. stosowanie do ogrzewania lub chłodzenia obiektów energii wytwarzanej we własnych lub przyłączonych do sieci odnawialnych źródłach energii, w rozumieniu Ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne lub ciepła odpadowego z instalacji przemysłowych.

Najlepszym rozwiązaniem, które pozwoli na sprawne wdrożenie zmian jest opracowanie systemu zarządzania energią, który będzie zawierał szczegółowy plan prac. Jako podstawę dla opracowania systemu najlepiej posłużyć się normą PN-EN 16001.

Etykiety określające klasę energetyczną

W przypadku wyboru urządzeń elektrycznych dla gospodarstw domowych zwracajmy uwagę na etykiety określające klasy efektywności energetycznej.

Podstawą etykietowania produktów są dyrektywy i rozporządzenia Unii Europejskiej, przede wszystkim dyrektywa w sprawie wskazywania zużycia energii przez etykietowanie 2010/30/UE. Nakłada ona obowiązek umieszczania na produktach etykiet określających klasę energetyczną. Etykiety energetyczne pokazują, jak dużo energii zużywa urządzenie w określonej skali od A do G. Klasa A (oznaczona kolorem zielonym) oznacza najmniejsze zużycie energii, natomiast klasa G (kolor czerwony) – największe.

Szczegółowe informacje na temat efektywności energetycznej dostępne są na stronach m.in.:

Urzędu Regulacji Energii – tutaj

Ministerstwa Klimatu i Środowiska – tutaj 

Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – tutaj

Informacja o etykietach energetycznych – tutaj