Informujemy, że na dzień 1 kwietnia 2024r. brak podmiotów ubiegających się o przyłączenie do sieci elektroenergetycznej ZAEL-ENERGO Sp. z o.o. o napięciu znamionowym wyższym 1 kV.

Zgodnie z art. 7 ust. 8l pkt. 2 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r. – Prawo energetyczne (Dz.U. z 2020 r. poz. 471, z późn. zm.) Przedsiębiorstwo energetyczne zajmujące się przesyłem lub dystrybucją energii elektrycznej jest obowiązane sporządzać informacje dotyczące wartości łącznej dostępnej mocy przyłączeniowej dla źródeł, a także planowanych zmian tych wartości w kolejnych 5 lat od dnia ich publikacji, dla całej sieci przedsiębiorstwa o napięciu znamionowym powyżej 1 kV z podziałem na stacje elektroenergetyczne lub ich grupy wchodzące w skład sieci o napięciu znamionowym 110 kV i wyższym; wartość łącznej mocy przyłączeniowej jest pomniejszona o moc wynikającą z wydanych i ważnych warunków przyłączenia źródeł do sieci elektroenergetycznej. Z zachowaniem przepisów o ochronie informacji niejawnych lub innych informacji prawnie chronionych. Informacje te przedsiębiorstwo aktualizuje co najmniej raz na kwartał, uwzględniając dokonaną rozbudowę i modernizację sieci oraz realizowane i będące w trakcie realizacji przyłączenia oraz zamieszcza na swojej stronie internetowej.