Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki  z dnia 4 maja 2007r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz.U. z 2007r.-Nr 93, poz 623 z póź.zm), Operator Systemu Dystrybucyjnego elektroenergetycznego podaje do publicznej wiadomości następujące wskaźniki  dotyczące czasu trwania przerw w dostarczaniu energii elektrycznej: 

  1. SADI – wskaźnik przeciętnego systemowego czasu trwania przerwy długiej i bardzo długiej, wyrażony w minutach na odbiorcę na rok, stanowiący sumę iloczynów czasu jej trwania i liczby odbiorców narażonych na skutki tej przerwy w ciągu roku podzieloną przez łączną liczbę obsługiwanych odbiorców.
  2. SAIFI – wskaźnik przeciętnej systemowej częstości przerw długich i bardzo długich, stanowiący liczbę odbiorców narażonych na skutki wszystkich tych przerw w ciągu roku podzieloną przez łączną liczbę obsługiwanych odbiorców.
  3. MAIFI – wskaźnik przeciętnej częstości przerw krótkich, stanowiący liczbę odbiorców narażonych na skutki wszystkich przerw krótkich w ciągu roku podzieloną przez łączną liczbę obsługiwanych odbiorców.

Ustalone są następujące rodzaje przerw w dostarczaniu energii elektrycznej:

  1. planowane – wynikające z programu prac eksploatacyjnych sieci elektroenergetycznej, przy czym czas trwania tej przerwy jest liczony od momentu otwarcia wyłącznika do czasu wznowienia dostarczania energii elektrycznej;
  2. nieplanowane – spowodowane wystąpieniem awarii w sieci elektroenergetycznej, przy czym czas trwania tej przerwy jest liczony od momentu uzyskania przez przedsiębiorstwo energetyczne zajmujące się przesyłem lub dystrybucją informacji o jej wystąpieniu do czasu wznowienia dostarczania energii elektrycznej.

Przerwy w dostarczaniu energii elektrycznej, w zależności od czasu ich trwania, dzieli się na przerwy:

  1. przemijające (mikroprzerwy), trwające nie dłużej niż 1 sekundę;
  2. krótkie, trwające dłużej niż 1 sekundę i nie dłużej niż 3 minuty;
  3. długie, trwające dłużej niż 3 minuty i nie dłużej niż 12 godzin;
  4. bardzo długie , trwające dłużej niż 12 godzin i nie dłużej niż 24 godziny;
  5. katastrofalne, trwające dłużej niż 24 godziny.