W ustawie Prawo energetyczne odnawialne źródła energii zdefiniowano jako „źródła wykorzystujące w procesie przetwarzania energię wiatru, promieniowania słonecznego, geotermalną, fal, prądów i pływów morskich, spadku rzek oraz energię pozyskiwaną z biomasy, biogazu wysypiskowego, a także z biogazu powstałego w procesach odprowadzania lub oczyszczania ścieków albo rozkładu składowanych szczątek roślinnych i zwierzęcych”.

Są to alternatywne źródła energii, które w bardzo długiej perspektywie czasu są niewyczerpywane a ich zasoby w miarę wykorzystywania nie ulegają uszczupleniu.

Całościowo sprawy związane z energią odnawialną w Polsce reguluje Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii.

Dostępna na stronie URE – tutaj.