Źródło wytwórcze (ZW) to zespół, w którym znajduje się jedna lub wiele jednostek wytwórczych energii elektrycznej (łącznie z przyłączem) oraz wszystkie potrzebne do pracy urządzenia elektryczne.

Jeżeli planujecie Państwo przyłączenie źródeł wytwórczych do naszej sieci prosimy o zapoznanie się z procedurą przyłączeniową. Warunki dla przyłączenia ZW zgodnie z ustawą wydaje się w terminie do 30 dni dla przyłączenia do sieci niskiego napięcia lub do 150 dni dla przyłączenia do sieci średniego napięcia.

Proces przyłączania obejmuje kolejno czynności: uzyskanie warunków przyłączenia, zawarcie umowy o przyłączenie, realizację postanowień umowy o przyłączenie, a następnie zawarcie lub aktualizację umowy regulującej dostarczanie energii elektrycznej.

O przyłączenie do sieci można ubiegać się, jeżeli posiadają Państwo tytuł prawny do korzystania z terenu, na którym ma być wybudowane źródło wytwórcze, gdzie będą używane urządzenia i instalacje przyłączane do tej sieci. Spełnione muszą być również poniższe kryteria techniczne.

Dodatkowo dla elektrowni o mocy większej niż 100 kW konieczne będzie przedstawienie dokumentów wymaganych ustawą Prawo energetyczne, potwierdzających możliwość lokalizacji elektrowni we wskazanym miejscu. Listę wymaganych dokumentów znajdziesz na druku wniosku o określenie warunków przyłączenia źródła wytwórczego WPW.

Dokumenty do pobrania: tutaj