• Post author:
  • Post published:1 stycznia 2024
  • Post category:News

Zamrożenie cen prądu na poziomie 2022 roku  zostało przedłużone do 30 czerwca 2024r. z podstawowym limitem zużycia w tym okresie do 1500 kWh. 

Limit przyznamy automatycznie. 

Zwiększone limity będą nadal obowiązywały dla osób z Kartą Dużej Rodziny, gospodarstwom domowym z osobami z niepełnosprawnościami oraz rolnikom na podstawie oświadczeń złożonych w roku 2023.

Jeżeli Państwa statut zmienia się w tym roku i od 2024 przysługuje Państwu zwiększony limit prosimy o złożenie stosowanego oświadczenia.

UWAGA:
Wskazane limity zużycia nie sumują się z limitami, które obowiązywały w 2023 roku – tj. niewykorzystany limit zużycia z 2023 roku nie przechodzi na okres pierwszego półrocza 2024 roku.

Od 01 stycznia 2024 do 30 czerwca 2024 zachowane zostaną następujące mechanizmy stosowania cen:

  1. stosowanie ceny na poziomie 2022r. netto 0,4234zł/1kWh  (do ceny doliczona jest akcyza) tj. brutto 0,5208zł/1kWh  dla gospodarstw domowych w określonych limitach zużycia energii. W rozliczeniach za dystrybucję zastosujemy stawki zgodne z Taryfą aktualną na rok 2022.
  2. po przekroczeniu limitu zużycia energii przed 30.06.2024 zastosujemy cenę maksymalną netto 0,639zł/1KWh (do ceny doliczona jest akcyza) tj. brutto 0,7859zł/1kWh. W rozliczeniach za dystrybucję zastosujemy stawki zgodnie z aktualnie obowiązującą Taryfą zatwierdzoną przez Prezesa URE (pełna treść Taryfy dostępna na naszej stronie w zakładce Taryfy). 

Podstawą prawną utrzymania zamrożonych cen do 30.06.2024 r. jest Ustawa z dnia 7 grudnia 2023 r. o zmianie ustaw w celu wsparcia odbiorców energii elektrycznej, paliw gazowych i ciepła.

Zasady stosowania opłat za energię elektryczną w roku 2023 określone w Ustawie o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku w sytuacją na rynku energii elektrycznej, która weszła w życie 18 października 2022r. (dalej: Ustawa).

Ustawa, zapewnia wsparcie dla odbiorców uprawnionych z grupy taryfowej G, którzy zużywają energię na potrzeby:
a) gospodarstw domowych,
b) pomieszczeń gospodarczych związanych z prowadzeniem gospodarstw domowych, o ile nie jest w nich wykonywana działalność gospodarcza,
c) lokali o charakterze zbiorowego mieszkania, o ile nie jest w nich wykonywana działalność gospodarcza,
d) mieszkań rotacyjnych, mieszkań pracowników placówek dyplomatycznych i pracowników zagranicznych przedstawicielstw,
e) domów letniskowych, domów kempingowych i altan w ogródkach działkowych, w których nie jest wykonywana działalność gospodarcza oraz w przypadkach wspólnego pomiaru – administracji ogródków działkowych,
f) oświetlenia w budynkach mieszkalnych,
g) zasilania dźwigów w budynkach mieszkalnych,
h) węzłów cieplnych i hydroforni, będących w zarządzie administracji domów mieszkalnych,
i) garaży, w których nie jest wykonywana działalność gospodarcza.

Cena energii będzie zamrożona na poziomie roku 2022 dla następujących limitów zużycia na poziomie:


1500 kWh – dla gospodarstw domowych – dla wszystkich odbiorców BEZ KONIECZNOŚCI SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ
1800 kWh  – dla gospodarstw domowych – dla odbiorców posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności albo posiadającej orzeczenie o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych. KONIECZNOŚĆ ZŁOŻENIA  OŚWIADCZENIA jeżeli nie było złożone w 2023 roku.
1800 kWh – dla gospodarstw domowych – dla odbiorców zamieszkujących wspólnie z osobą posiadającą orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności wydane osobie poniżej 16 roku życia albo posiadającej orzeczenie o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych. KONIECZNOŚĆ ZŁOŻENIA  OŚWIADCZENIA jeżeli nie było złożone w 2023 roku.
2000 kWh – dla gospodarstw domowych – dla odbiorców posiadających Kartę Dużej Rodziny. KONIECZNOŚĆ ZŁOŻENIA  OŚWIADCZENIA jeżeli nie było złożone w 2023 roku.

Oświadczenia powinni złożyć tylko odbiorcy, którzy aktualnie są uprawnieni do podwyższonego limitu, a

  • nie złożyli oświadczenia w 2022 roku lub 2023 roku. W takim przypadku oświadczenie powinno zostać złożone do 31 marca 2024 roku, lub
  • którzy w 2023 roku nie korzystali z podwyższonych limitów w ramach Tarczy Solidarnościowej. W takim przypadku oświadczenie powinno zostać złożone w terminie od 1 stycznia 2024 roku do 31 marca 2024 roku, lub
  • w 2024 roku nabędą prawa do zwiększonego limitu zużycia. W takim przypadku oświadczenie powinno zostać złożone niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 30 dni od dnia nabycia uprawnień. 

Jeżeli złożysz oświadczenie do 30 dni od uzyskania uprawnienia to zwiększony limit zużycia zastosujemy proporcjonalnie do liczby miesięcy w roku 2024 do dnia 30 czerwca 2024.

Jeżeli złożysz oświadczenia po 30 dniach od uzyskania uprawnienia to zwiększony limit zużycia zastosujemy od następnego miesiąca od złożenia oświadczenia proporcjonalnie do liczby miesięcy w roku 2024. 

Oświadczenia można składać:

  1. W formie papierowej – przesłane pocztą na adres wskazany na Oświadczeniu
  2. W formie elektronicznej – tylko dla posiadaczy kwalifikowanego podpisu elektronicznego na adres wskazany na Oświadczeniu

UWAGA: Oświadczenia podpisane własnoręcznie i skanowane nie będą przyjmowane do realizacji. 

W załączeniu odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania