• Post author:
  • Post published:1 lipca 2024
  • Post category:News

Od dnia 01.07.2024 nie stosujemy limitów zużycia energii, a ceny nie są już „zamrożone” do tych z poziomu roku 2022.

W okresie od 01.07.2024 do 31.12.2024 stosujemy cenę maksymalną*, a Odbiorcom przysługuje dodatkowo wypłata bonu energetycznego przez jednostki samorządowe.

Z WNIOSKIEM O BON ENERGETYCZNY NALEŻY SIĘ ZWRÓCIC DO WÓJTA, BURMISTRZA LUB PREZYDENTA MIASTA, właściwego z uwagi na miejsce zamieszkania.

*cena maksymalna – cena, która nie może być wyższa niż wskazana do stosowana w rozliczeniach z odbiorcami zgodnie z zapisami ustawy

W okresie od 01.07.2024 do 31.07.2024 w rozliczeniach z odbiorcami z grupy gospodarstw domowych stosujemy cenę maksymalną za sprzedaż energii w wysokości                                  netto 0,505 zł/1kWh (do ceny doliczona jest akcyza) to jest brutto 0,6212 zł /1kWh.

W rozliczeniach dystrybucji energii elektrycznej zastosujemy stawki zgodne z aktualnie obowiązującą Taryfą zatwierdzoną przez Prezesa URE (pełna treść Taryfy dostępna w zakładce Taryfy). Opłata mocowa – jeden ze składników opłaty dystrybucyjnej wyniesie 0,00zł/m-c w okresie od 01.07.2024 do 31.12.2024.

Odbiorcy nie muszą składać żadnych oświadczeń w celu zastosowania przez Zael-Energo ceny maksymalnej lub obniżonych stawek opłat.

Ustawa z 23 maja 2024 r. o bonie energetycznym oraz o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia cen energii elektrycznej, gazu ziemnego i ciepła systemowego (Dz. U. z 2024 r. poz. 859),

Ustawa z 7 października 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku oraz w 2024 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej (Dz. U. z 2023 r. poz. 1704 t.j.),

Ustawa z 27 października 2022 r. o środkach nadzwyczajnych mających na celu ograniczenie wysokości cen energii elektrycznej oraz wsparciu niektórych odbiorców w 2023 roku oraz w 2024 roku (Dz. U. z 2024 r. poz. 190 t.j.)

W 2024 roku w rozliczeniach z klientami zastosujemy upust, jeśli w punkcie poboru energii (PPE) poziom zużycia w okresie od 1 października 2022 roku do 31 grudnia 2023 roku wyniósł nie więcej niż 90% średniego rocznego zużycia energii elektrycznej z okresu od 1 października 2021 roku do 31 grudnia 2022 roku.

Kwota upustu wynosi 10% łącznej kwoty brutto rozliczenia sprzedaży energii elektrycznej poniesionej przez Ciebie od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku.

UWAGA! Jeżeli nie jesteś już naszym klientem bo rozwiązałeś umowę 31 grudnia 2023 lub później, a przysługuje Ci upust, to otrzymasz go od nas pod warunkiem złożenia Oświadczenia o numerze konta bankowego.

Informację o numerze konta bankowego możesz przekazać nam:

  1. Pocztą tradycyjną na adres Zael-Energo Sp. z o.o. 53-439 Wrocław ul. Grabiszyńska 163/510
  2. Przesłać pocztą elektroniczną na adres bok@zael.com.pl / wymagany podpis elektroniczny lub zaufany/
  3. Złożyć osobiście w Biurze Obsługi Klienta przy ul. Miedzianej 4 /U3 we Wrocławiu od pon. do pt. w godzinach 8:00 – 15:00

Wzór oświadczenia o koncie bankowym, można pobrać poniżej.

 WAŻNE
Gdy od 1 października 2022 r. do 31 grudnia 2023 r. odbiorca uprawniony kupował energię elektryczną od więcej niż jednego sprzedawcy energii, może złożyć dokument – oświadczenie o łącznej kwocie rozliczenia sprzedaży energii elektrycznej za ten okres.
Oświadczenie można złożyć do 15 lipca 2024 r. Oświadczenie powinien wydać i podpisać inny sprzedawca energii

Informujemy, że Zael-Energo nie zajmuje się obsługą wniosku o wypłatę bonu energetycznego. Wniosek o wypłatę bonu energetycznego składa się odpowiednio wójtowi, burmistrzowi lub prezydentowi miasta, właściwemu ze względu na miejsce zamieszkania wnioskodawcy.

Co to jest bon energetyczny?

Bon energetyczny jest świadczeniem pieniężnym, które przysługuje jednorazowo gospodarstwu domowemu jednoosobowemu oraz gospodarstwu domowemu wieloosobowemu. (zasady przyznania bonu określa Ustawa o bonie energetycznym)

 Komu przysługuje bon energetyczny?

Bon energetyczny przysługuje gospodarstwu domowemu jednoosobowemu, w którym przeciętny, miesięczny dochód w 2023 r., nie przekroczył kwoty 2500 zł oraz gospodarstwu domowemu wieloosobowemu, w którym wysokość przeciętnego, miesięcznego dochodu w 2023 r., na osobę, nie przekraczała kwoty 1700 zł.

W załączeniu odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania

Informacje o rozwiązaniach obowiązujących od 1 stycznia 2024 roku do 30 czerwca 2024 roku znajdziesz tutaj