Sprzedawca zawiera w taryfie:

  • grupy taryfowe i szczegółowe zasady kwalifikacji odbiorców do tych grup
  • ceny energii elektrycznej i warunki ich stosowania dla gospodarstw domowych z grupy G
  • sposób ustalenia bonifikat

Sprzedawca zobowiązany

Zgodnie z ustawą o odnawialnych źródłach energii prezes URE wyznacza sprzedawcę zobowiązanego na rok następny na obszarze działania danego operatora systemu dystrybucyjnego lub przesyłowego elektroenergetycznego, który jest sprzedawcą energii elektrycznej o największym wolumenie jej sprzedaży w okresie od 1 stycznia do 31 sierpnia tego samego roku na obszarze działania tego operatora.

Sprzedaż rezerwowa energii

Sprzedaż rezerwowa jest to sprzedaż energii elektrycznej odbiorcy końcowemu przyłączonemu do sieci dystrybucyjnej dokonywana przez sprzedawcę rezerwowego w przypadku zaprzestania sprzedaży energii elektrycznej przez dotychczasowego sprzedawcę, realizowana na podstawie umowy sprzedaży lub umowy kompleksowej. Sprzedawcą rezerwowym na sieci ZAEL jest Zael-Energo Sp. z o.o.

Stawki i ceny opłat ustalone są przez przedsiębiorstwo ZAEL –ENERGO

Zmiana sprzedawcy

Zgodnie z obowiązującym prawem Klient ma prawo do zmiany sprzedawcy energii elektrycznej, zmianie nie ulega natomiast dystrybutor energii elektrycznej.  Z procedurą zmiany sprzedawcy zapoznają się Państwo w zakładce: Operator Systemu Dystrybucyjnego – Zmiana sprzedawcy – tutaj.