Na podstawie Art. 16 ust. 15a Ustawy Prawo Energetyczne, ZAEL-Energo publikuje uzgodniony z Prezesem Urzędu Regulacji Energetyki Plan rozwoju z wyłączeniem informacji, o których mowa w ust. 7 pkt 5 i 6 oraz z zachowaniem przepisów o ochronie informacji niejawnych lub innych informacji prawnie chronionych.