Umowy GUD

Generalna Umowa Dystrybucji to umowa o świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej zawierana pomiędzy operatorem systemu dystrybucji, a sprzedawcą energii elektrycznej w celu realizacji umowy zawartej pomiędzy sprzedawcą, a odbiorcą przyłączonym do sieci tego operatora. 

Sprzedawca, który zawiera umowy sprzedaży energii elektrycznej z Odbiorcami na obszarze sieci dystrybucyjnej ZAEL-ENERGO, zobowiązany jest do podpisania z ZAEL-ENERGO Generalnej Umowy Dystrybucyjnej (GUD). W celu zawarcia GUD oraz realizacji postanowień umownych należy się kontaktować z Działem Handlowym lub sekretariatem pod adresem energo@zael.com.pl

Proces dotyczący zmiany sprzedawcy i procedura dla zawierających GUD zawarta jest w Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej ZAEL-ENERGO (IRiESD).