Wniosek o przyłączenie składamy wówczas, gdy:

 • budujemy nowy obiekt np. budynek mieszkalny, lokal usługowy, zakład produkcyjny, halę itp.
 • chcemy zwiększyć moc przyłączeniową istniejącego obiektu,
 • chcemy dokonać rozdziału instalacji (np. gdy z jednej hali wyodrębniamy oddzielne przestrzenie),
 • chcemy dokonać wymiany lub przebudowy przyłącza (np. zmiany lokalizacji układu pomiarowego – licznika)
 • chcemy zasilić w energię elektryczną plac budowy
 • chcemy przyłączyć mikroinstalację lub źródło wytwórcze 
 • chcemy dokonać przyłączenia krótkoterminowego (np. impreza plenerowa)

Proces przyłączeniowy rozpoczyna się od dnia złożenia kompletnego wniosku o określenie/zmianę warunków przyłączeniowych do ZAEL-ENERGO Sp. z o.o. przez Wnioskodawcę – użytkownika urządzeń, instalacji do sieci elektroenergetycznej wraz z kompletem wymaganych załączników. Na tej podstawie wydawane są warunki oraz umowa o przyłączenie do sieci wraz z informacją o wykonaniu przyłączenia i opłatą przyłączeniową.

Wnioskodawco pamiętaj – samodzielnie określasz wnioskowaną moc przyłączeniową, moc minimalną oraz planowany wolumen zużywanej energii. Podłączenia do sieci, czy wpięcia do złącza można dokonać jedynie w porozumieniu i pod nadzorem służb ZAEL-ENERGO.

Proces przyłączenia obiektu do sieci zaczniesz w chwili złożenia Wniosku o określenie warunków przyłączenia odbiorcy do sieci. Wniosek w zależności od zadeklarowanej mocy przyłączeniowej, posiada określony termin na wydanie warunków o przyłączenie do sieci:

Liczba dniGrupa przyłączeniowa
do 21 dni  V lub VI grupa przyłączeniowa
do 30 dni  IV grupa przyłączeniowa
 • *IV grupa przyłączeniowa (niskie napięcie) – podmioty, których instalacje przyłączane są o napięciu znamionowym nie wyższym niż 1kV oraz mocy większej niż 40kW.
 • *V grupa przyłączeniowa (niskie napięcie) – podmioty, których instalacje przyłączane są o napięciu znamionowym nie wyższym niż 1kV oraz mocy nie większej niż 40kW.
 • *VI grupa przyłączeniowa (niskie napięcie) – dla przyłączeń tymczasowych np. placów budowy na czas określony nie dłuższy niż rok.

Promesa przyłączeniowa:

W przypadku planowanej budowy można wystąpić z wnioskiem o wydanie oświadczenia o możliwości przyłączenia do sieci – Promesa. Oświadczenie o możliwości przyłączenia do sieci stanowi jedynie informację dla właściwych organów i nie jest równoznaczne z wnioskiem o określenie warunków przyłączeniowych.

Jakie dane potrzebujesz do wypełnienia wniosku WP:

 • dane identyfikacyjne i teleadresowe wnioskodawcy (imię, nazwisko, nazwa firmy, Pesel, NIP, adresy, numer telefonu, adres e-mail)
 • określenie obiektu, który będzie przyłączany do sieci, np. hala, budynek biurowy, plac budowy itd., numer działki, adres
 • przewidywane zapotrzebowanie na moc przyłączeniową i energię elektryczną (wielkości te powinien określić projektant instalacji elektrycznej)
 • dokument potwierdzający tytuł prawny do korzystania z obiektu.

Do wypełnionego wniosku WP dołącz:

 1. Załączniki z określeniem wielkości mocy przyłączeniowej , według klasyfikacji obiektu:
 • Załącznik WP-A – produkcja i usługi
 • Załącznik WP-B – budynki wielorodzinne
 • Załącznik WP-C – budynki jednorodzinne
 • Załącznik WP-E – dane stacji ładowania pojazdów
 1. Plan zabudowy lub szkic określający usytuowanie (lokalizację) przyłączanego obiektu – zalecany rozmiar A-4 lub A-3,
 2. Schemat elektryczny jednokreskowy przyłączanych urządzeń, instalacji lub sieci, wraz z ich opisem – załącznik jest obowiązkowy dla wniosków składanych od 13.05.2023 r. (wymaganie wprowadzone przez Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego Dz.U. z 2023 r. poz. 819),
 3. Tytuł prawny, który potwierdza prawo do obiektu np. akt notarialny, wyciąg z Księgi Wieczystej, umowę najmu, dzierżawy.
 4. Pełnomocnictwo– jeśli upoważniłeś kogoś do reprezentowania ciebie w sprawie przyłączenia do sieci.
 5. Umowę Spółki Cywilnej – gdy występujesz o przyłączenie w imieniu spółki cywilnej.

Wnioskodawco pamiętaj – samodzielnie określasz wnioskowaną moc przyłączeniową, moc minimalną oraz planowany wolumen zużywanej energii. Podłączenia do sieci, czy wpięcia do złącza można dokonać jedynie w porozumieniu i pod nadzorem służb ZAEL-ENERGO.

Jak złożyć wniosek o określenie warunków przyłączenia:

Wnioski wraz z załącznikami można składać:

 • w Biurze Obsługi Klienta 
 • przesłać na adres: energo@zael.com.pl lub bok@zael.com.pl
 • przesłać pocztą na nasz adres korespondencyjny: Dział Inwestycji Zael-Energo Sp. z o.o. ul. Grabiszyńska 163/510 53-439 Wrocław.

Ważne:
Jeżeli okaże się, że wniosek WP, który złożyłeś zawiera braki – wezwiemy cię do jego uzupełnienia. Na uzupełnienie braków we wniosku będziesz miał 14 dni od dnia otrzymania wezwania. Czas uzupełnienia przez ciebie braków we wniosku wstrzymuje bieg czasu na określenie warunków przyłączenia. Jeżeli nie uzupełnisz wniosku w wyznaczonym terminie, pozostawimy go bez rozpatrzenia. W takim przypadku będziesz musiał złożyć nowy wniosek WP.

Zmiany warunków przyłączeniowych dokonać można dla nowych inwestycji , w przypadku zmiany lub podziału mocy przyłączeniowych oraz dla obiektów już przyłączonych do sieci Zael-Energo, których warunki przyłączeniowe zostały zrealizowane.

Kiedy konieczna jest zmiana warunków przyłączeniowych (punkt 5 i 6 ) wniosku :

 • przy zwiększeniu mocy przyłączeniowej dla obiektu
 • w przypadku rozdziału mocy przyłączeniowej 
 • w przypadku zmiany lokalizacji urządzeń pomiarowo-rozliczeniowych

Do wypełnionego wniosku o zmianę warunków dołącz :

 • Plan zabudowy lub szkic określający rozdział instalacji lub inną lokalizację urządzeń  – zalecany rozmiar A-4 lub A-3,
 • Tabelę określającą podział mocy przyłączeniowej w przypadku rozdziału mocy
 • Pełnomocnictwo– jeśli upoważniłeś kogoś do reprezentowania ciebie w sprawie przyłączenia do sieci

Wnioskodawco pamiętaj – samodzielnie określasz wnioskowaną moc przyłączeniową, moc minimalną oraz planowany wolumen zużywanej energii. Podłączenia do sieci, czy wpięcia do złącza można dokonać jedynie w porozumieniu i pod nadzorem służb ZAEL-ENERGO.

Jak złożyć wniosek o zmianę warunków przyłączenia:

Najszybciej wniosek WP wraz z załącznikami złożysz poprzez:

 • Wizytę w Biurze Obsługi Klienta lub 
 • Online: bok@zael.com.pl 

Wypełniony wniosek WP wraz załącznikami w wersji papierowej możesz przesłać również na nasz adres korespondencyjny:
Dział Inwestycji Zael-Energo Sp. z o.o. ul. Grabiszyńska 163/510 53-439 Wrocław.

Ważne:
Jeżeli okaże się, że wniosek WP, który złożyłeś zawiera braki – wezwiemy cię do jego uzupełnienia. Na uzupełnienie braków we wniosku będziesz miał 14 dni od dnia otrzymania wezwania. Czas uzupełnienia przez ciebie braków we wniosku wstrzymuje bieg czasu na określenie warunków przyłączenia. Jeżeli nie uzupełnisz wniosku w wyznaczonym terminie, pozostawimy go bez rozpatrzenia. W takim przypadku będziesz musiał złożyć nowy wniosek WP.

Warunki określają zakres prac koniecznych do przeprowadzenia po stronie Wykonawcy i Wnioskodawcy wymaganych do przyłączenia do sieci. W umowie przyłączeniowej określone są obowiązki stron oraz opłata za przyłączenie do sieci. Aktualne stawki opłat oraz zasady ich ustalenia znaleźć można w pkt.4 Taryfy ZAEL-ENERGO. Warunki wystawiane są w terminach określonych w punkcie 1 „Złożenie wniosku”.

Czas obowiązywania warunków to 2 lata od daty ich wystawienia, a czas obowiązywania umowy określony jest każdorazowo w umowie o przyłączenie.

Zawarta umowa przyłączeniowa oraz wypełnienie jej zapisów przez Wnioskodawcę jest warunkiem realizacji prac przyłączeniowych przez ZAEL-ENERGO.
Realizacja przyłączenia może trwać od kilku dni do kilkunastu miesięcy, w zależności od zakresu prac jakie trzeba wykonać. Twoje przyłączenie zrealizujemy w terminie, który będzie wskazany w zawartej umowie o przyłączenie.
Potwierdzeniem wykonania prac po stronie Wnioskodawcy jest Zgłoszenie Gotowości Instalacji (ZGI), podpisane przez uprawnionego elektryka.

Wpięcia do naszej sieci można dokonać jedynie pod nadzorem i po uzgodnieniu ze służbami ZAEL-ENERGO.

Jak przygotować wewnętrzną linię zasilającą do przyłączenia

W warunkach przyłączenia określiliśmy zakres prac, który musisz wykonać, żebyśmy mogli przyłączyć Twój obiekt do sieci elektroenergetycznej. W umowie o przyłączenie określiliśmy termin, do kiedy Twoja wlz powinna być gotowa.

Do Twojego zakresu prac należy:
– przygotowanie wlz,
– podłączenie wlz do miejsca odbioru energii elektrycznej.

Pokaż warunki przyłączenia elektrykowi, który na ich podstawie przygotuje Twoją wlz.

W celu podłączenia Twojej wlz do miejsca odbioru energii elektrycznej musisz zwrócić się do nas w celu ustalenia terminu dopuszczenia Twojego elektryka do zestawu złączowo-pomiarowego.

Wpięcia do naszej sieci można dokonać jedynie pod nadzorem i po uzgodnieniu ze służbami ZAEL-ENERGO.

Po zakończeniu procedury przyłączenia wystąpić należy o zawarcie umowy kompleksowej na dystrybucję i sprzedaż energii elektrycznej. Po podpisaniu umowy nastąpi montaż licznika i rozpocznie świadczenie usług na rzecz Odbiorcy.