• Post author:
  • Post published:4 stycznia 2024
  • Post category:News

Dokonanie obniżki przez Zael-Energo

W zawiązku z obowiązkiem obniżki kwoty za zużytą w 2023 roku Energię elektryczną dla gospodarstw domowych, informujemy, że obniżki dokonamy fakturami korygującymi. Faktury będą stanowiły korektę maksymalnie 125,34 zł brutto lub kwoty całkowitej sprzedaży energii elektrycznej w 2023, jeżeli kwota ta jest niższa niż 125,34 zł brutto. Powstała nadpłata w pierwszej kolejności przeznaczona będzie na spłatę zaległych i bieżących zobowiązań. Jeżeli w wyniku Korekty powstała nadpłata na Państwa koncie i chcieliby Państwo otrzymać zwrot powstałej nadpłaty na konto bankowe, prosimy o kontakt z Biurem Obsługi Klienta bok@zael.com.pl. W celu weryfikacji swojego salda również prosimy o kontakt z BOK.

Z wejściem w życie Rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska z 9 września 2023 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie sposobu kształtowania i kalkulacji taryf oraz sposobu rozliczeń w obrocie energią elektryczną (Dz.U. 2023 poz. 1847) , Odbiorcy z grupy gospodarstw domowych otrzymają obniżkę należności za prąd za 2023 rok o 125,34 zł.

Aby otrzymać obniżkę, należy pobierać energię na potrzeby gospodarstwa domowego i spełnić jeden z poniższych warunków:

Jeżeli mają Państwo przesyłane faktury elektronicznie lub na E-BOK to znaczy, że wyraziliście już zgodę na przesyłanie faktur drogą elektroniczną i nie musicie tego faktu potwierdzać. Zaznaczone zgody można sprawdzić na 2 stronie umowy kompleksowej.

Osoby, które chcą spełnić warunek powinny nam przesłać zgodę do dnia 30.11.2023r. Zgodę można przesłać do nas na wzorze Wniosku WUZ o zmianę danych w umowie dostępnym na naszej stronie www.zael.com.pl lub przez pisemne oświadczenie z podaniem adresu internetowego , takie oświadczenie należy przesłać do nas na adres Zael-Energo Sp. z o.o. 53-639 Wrocław ul. Grabiszyńska 163/510 lub złożyć w BOK ul.Miedziana 4/3U we Wrocławiu.

 Zaznaczone zgody można sprawdzić na 2 stronie umowy kompleksowej.

Osoby, które chcą spełnić warunek powinny nam przesłać zgodę do dnia 30.11.2023r. Zgodę można przesłać do nas przez pisemne oświadczenie, takie oświadczenie należy przesłać do nas na adres bok@zael.com.pl

Naliczymy obniżkę, jeżeli potwierdzą Państwo aktualność swoich danych zawartych w umowie. Dane (adres do korespondencji , e-mail, telefon) można sprawdzić, potwierdzić lub zaktualizować w BOK tel. 512 186 662 lub drogą elektroniczną na adres bok@zael.com.pl do dnia 30.11.2023r.

Naliczymy obniżkę, jeśli Odbiorca produkuje energię z instalacji fotowoltaicznej czyli jest prosumentem energii odnawialnej.

Naliczymy obniżkę, jeśli korzystają Państwo z podwyższonego limitu, do którego ceny prądu w 2023 roku są zamrożone i złożyli wymagane  oświadczenie. Uprawnienia do zwiększonych limitów przysługują posiadaczom Karty Dużej Rodziny, osobom z niepełnosprawnością lub zamieszkującym z taką osobą, rolnikom. Więcej informacji o limitach znajdziesz na naszej stronie www.zael.com.pl w zakładce Aktualności Zamrożenie cen prądu dla domu 2023.

Naliczymy obniżkę, jeżeli przez trzy kolejne miesiące między 1 stycznia 2023 r. a 30 września 2023 r. w porównaniu do tego samego okresu w 2022 roku, zmniejszyli Państwo pobór energii o przynajmniej 5 %.

Jeżeli nie spełniają Państwo żadnego z powyższych warunków wymienionych w punktach 1 do 3, można je spełnić do 30 listopada 2023 roku.

Jeżeli  energia zużywana jest na potrzeby gospodarstwa domowego oraz Odbiorca spełnia jeden z warunków nie trzeba podejmować żadnych działań. Obniżkę uwzględnimy automatycznie w rozliczeniach za prąd za rok 2023, najpóźniej w ostatniej fakturze za 2023. Kwotę obniżki zaksięgujemy automatycznie na poczet bieżących i przyszłych zobowiązań. Jeśli na Państwa koncie rozliczeniowym występują zaległości w płatnościach, to w pierwszej kolejności przeznaczymy tę kwotę na ich pokrycie.

Przedsiębiorstwo energetyczne dokonuje weryfikacji, czy Odbiorca energii elektrycznej w gospodarstwie domowym spełnił co najmniej jeden z warunków zastosowania obniżenia. W przypadku nie spełnienia żadnego z warunków za 2023 rok kwotę obniżki stosuje w fakturach za kolejne okresy rozliczeniowe 2024r.