• Post author:
  • Post published:1 stycznia 2024
  • Post category:News

Zamrożenie cen prądu na poziomie 2022 roku  zostało przedłużone do 30 czerwca 2024r. z podstawowym limitem zużycia w tym okresie do 1500 kWh. 

Limit przyznamy automatycznie. 

Zwiększone limity będą nadal obowiązywały dla osób z Kartą Dużej Rodziny, gospodarstwom domowym z osobami z niepełnosprawnościami oraz rolnikom na podstawie oświadczeń złożonych w roku 2023.

Jeżeli Państwa statut zmienia się w tym roku i od 2024 przysługuje Państwu zwiększony limit prosimy o złożenie stosowanego oświadczenia.

UWAGA:
Wskazane limity zużycia nie sumują się z limitami, które obowiązywały w 2023 roku – tj. niewykorzystany limit zużycia z 2023 roku nie przechodzi na okres pierwszego półrocza 2024 roku.

Do 30 czerwca 2024 zachowane zostaną następujące mechanizmy stosowania cen:

  1. stosowanie cen na poziomie 2022r. dla gospodarstw domowych w określonych limitach zużycia energii
  2. stosowanie ceny maksymalnej na poziomie 639zł/1MWh w 2024  dla gospodarstw domowych, które skorzystały z limitów zużycia przed 30 czerwca 2024r. Do ceny doliczona jest akcyza i doliczony zostanie podatek VAT.

Podstawą prawną utrzymania zamrożonych cen do 30.06.2024 r. jest Ustawa z dnia 7 grudnia 2023 r. o zmianie ustaw w celu wsparcia odbiorców energii elektrycznej, paliw gazowych i ciepła.

Zasady stosowania opłat za energię elektryczną w roku 2023 określone w Ustawie o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku w sytuacją na rynku energii elektrycznej, która weszła w życie 18 października 2022r. (dalej: Ustawa).

Ustawa, zapewnia wsparcie dla odbiorców uprawnionych z grupy taryfowej G, którzy zużywają energię na potrzeby:
a) gospodarstw domowych,
b) pomieszczeń gospodarczych związanych z prowadzeniem gospodarstw domowych, o ile nie jest w nich wykonywana działalność gospodarcza,
c) lokali o charakterze zbiorowego mieszkania, o ile nie jest w nich wykonywana działalność gospodarcza,
d) mieszkań rotacyjnych, mieszkań pracowników placówek dyplomatycznych i pracowników zagranicznych przedstawicielstw,
e) domów letniskowych, domów kempingowych i altan w ogródkach działkowych, w których nie jest wykonywana działalność gospodarcza oraz w przypadkach wspólnego pomiaru – administracji ogródków działkowych,
f) oświetlenia w budynkach mieszkalnych,
g) zasilania dźwigów w budynkach mieszkalnych,
h) węzłów cieplnych i hydroforni, będących w zarządzie administracji domów mieszkalnych,
i) garaży, w których nie jest wykonywana działalność gospodarcza.

Cena energii będzie zamrożona na poziomie roku 2022 dla następujących limitów zużycia na poziomie:


1500 kWh – dla gospodarstw domowych – dla wszystkich odbiorców BEZ KONIECZNOŚCI SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ
1800 kWh  – dla gospodarstw domowych – dla odbiorców posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności albo posiadającej orzeczenie o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych. KONIECZNOŚĆ ZŁOŻENIA  OŚWIADCZENIA jeżeli nie było złożone w 2023 roku.
1800 kWh – dla gospodarstw domowych – dla odbiorców zamieszkujących wspólnie z osobą posiadającą orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności wydane osobie poniżej 16 roku życia albo posiadającej orzeczenie o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych. KONIECZNOŚĆ ZŁOŻENIA  OŚWIADCZENIA jeżeli nie było złożone w 2023 roku.
2000 kWh – dla gospodarstw domowych – dla odbiorców posiadających Kartę Dużej Rodziny. KONIECZNOŚĆ ZŁOŻENIA  OŚWIADCZENIA jeżeli nie było złożone w 2023 roku.

Oświadczenia powinni złożyć tylko odbiorcy, którzy aktualnie są uprawnieni do podwyższonego limitu, a

  • nie złożyli oświadczenia w 2022 roku lub 2023 roku. W takim przypadku oświadczenie powinno zostać złożone do 31 marca 2024 roku, lub
  • którzy w 2023 roku nie korzystali z podwyższonych limitów w ramach Tarczy Solidarnościowej. W takim przypadku oświadczenie powinno zostać złożone w terminie od 1 stycznia 2024 roku do 31 marca 2024 roku, lub
  • w 2024 roku nabędą prawa do zwiększonego limitu zużycia. W takim przypadku oświadczenie powinno zostać złożone niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 30 dni od dnia nabycia uprawnień. 

Jeżeli złożysz oświadczenie do 30 dni od uzyskania uprawnienia to zwiększony limit zużycia zastosujemy proporcjonalnie do liczby miesięcy w roku 2024.

Jeżeli złożysz oświadczenia po 30 dniach od uzyskania uprawnienia to zwiększony limit zużycia zastosujemy od następnego miesiąca od złożenia oświadczenia proporcjonalnie do liczby miesięcy w roku 2024. 

Oświadczenia można składać:

  1. W formie papierowej – przesłane pocztą na adres wskazany na Oświadczeniu
  2. W formie elektronicznej – tylko dla posiadaczy kwalifikowanego podpisu elektronicznego na adres wskazany na Oświadczeniu

UWAGA: Oświadczenia podpisane własnoręcznie i skanowane nie będą przyjmowane do realizacji. 

W załączeniu odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania