• Post author:
  • Post published:1 lipca 2024
  • Post category:News

Cena sprzedaży energii elektrycznej dla Odbiorców uprawnionych (mikro, małych, średnich przedsiębiorstw oraz jednostek samorządowych ) od 1 stycznia 2024 do 31 grudnia 2024 roku  nie będzie mogła być wyższa niż maksymalna cena prądu wskazana w Ustawie.

W rozliczeniach z takimi Odbiorcami zastosujemy cenę maksymalną sprzedaży energii elektrycznej netto 0,698 zł/1kWh (cena zawiera akcyzę) tj. brutto 0,8585 zł/1kWh .

Warunkiem zastosowania ceny jest złożenie przez odbiorcę stosownego oświadczenia. 

Oświadczenie mogą składać podmioty, które są naszymi Klientami, a nie złożyli Oświadczenia w roku 2022 lub 2023. Oświadczenie składają również nowe podmioty, które podpisują w roku 2024 umowę z naszym przedsiębiorstwem.

Cena maksymalna dotyczy jedynie ceny sprzedaży energii. Opłaty dystrybucyjne naliczane są zgodnie z aktualnie obowiązującą Taryfą zatwierdzoną przez Prezesa URE (pełna treść taryfy dostępna jest na stronie www.zael.com.pl w zakładce Taryfy). 

Ustawa z 27 października 2022 r. o środkach nadzwyczajnych mających na celu ograniczenie wysokości cen energii elektrycznej oraz wsparciu niektórych odbiorców w 2023 roku oraz w 2024 (Dziennik Ustaw z 2024 pozycja 190) ze zmianami

Ustawa z 7 października 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku oraz w 2024 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej (Dz. U. z 2023 r. poz. 1704, 1785 i 276) ze zmianami.

Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z 10 listopada 2022 r. w sprawie wzoru oświadczenia odbiorcy uprawnionego (Dz.U z 2022 poz. 2299)

Uwaga: Od 1 lipca 2024 r. zmieniła się definicja odbiorcy uprawnionego, o którym mowa w art. 2 pkt. 2 lit. b) Ustawy.

W przypadku zmiany okoliczności mających wpływ na warunki stosowania wobec odbiorcy uprawnionego ceny maksymalnej, odbiorca ten powiadamia na piśmie o tym podmiot uprawniony w terminie 7 dni od dnia wystąpienia tych zmian.

Jeżeli jesteś podmiotem uprawnionym do zastosowania ceny maksymalnej i nie składałeś oświadczenia w roku 2022 lub 2023 obowiązkowo musisz złożyć oświadczenie w roku 2024. 

Uwaga: Od 1 lipca 2024 r. zmieniła się definicja odbiorcy uprawnionego, o którym mowa w art. 2 pkt. 2 lit. b) Ustawy.W przypadku zmiany okoliczności mających wpływ na warunki stosowania wobec odbiorcy uprawnionego ceny maksymalnej, odbiorca ten powiadamia na piśmie o tym podmiot uprawniony w terminie 7 dni od dnia wystąpienia tych zmian.

Uwaga: Od 1 lipca 2024 r. zmieniła się definicja odbiorcy uprawnionego, o którym mowa w art. 2 pkt. 2 lit. b) Ustawy. W przypadku zmiany okoliczności mających wpływ na warunki stosowania wobec odbiorcy uprawnionego ceny maksymalnej, odbiorca ten powiadamia na piśmie o tym podmiot uprawniony w terminie 7 dni od dnia wystąpienia tych zmian.

Jeżeli jesteś mikro, małym lub średnim przedsiębiorcą w rozumieniu Ustawy Prawo Przedsiębiorców, małym i średnim przedsiębiorcą w rozumieniu art. 2 pkt 1 rozporządzenia Rady (UE), producentem rolnym (podmioty określone w art. 2 ust. 2 lit b-c Ustawy ) w celu zastosowania energii elektrycznej  składasz Oświadczenie w niżej wskazany sposób:

  1. W formie papierowej – przesłane pocztą lub złożenie osobiście na adres wskazany na Oświadczeniu (biuro czynne 8:00-15:00)
  2. W formie elektronicznej – tylko dla posiadaczy kwalifikowanego podpisu elektronicznego na adres wskazany na Oświadczeniu. Najprostszym sposobem jest skorzystanie ze strony rządowej (z wykorzystaniem podpisywarki dostępnej na stronie https://www.gov.pl/web/gov/podpisz-dokument-elektronicznie-wykorzystaj-podpis-zaufany

UWAGA: Oświadczenia podpisane własnoręcznie i skanowane nie będą przyjmowane do realizacji.

W przypadku utraty statutu odbiorcy uprawnionego należy nas powiadomić o tym fakcie w ciągu 7 dni.

Jeżeli jesteś podmiotem wskazanym  określnym w Ustawie celów użyteczności publicznej oraz  w art. 2 ust. 2 lit d Ustawy w celu zastosowania ceny maksymalnej składasz Oświadczenie w niżej wskazany sposób:

  1. W formie papierowej – przesłane pocztą lub złożenie osobiście na adres wskazany na Oświadczeniu (biuro czynne 8:00-15:00)
  2. W formie elektronicznej – tylko dla posiadaczy kwalifikowanego podpisu elektronicznego na adres wskazany na Oświadczeniu. Najprostszym sposobem jest skorzystanie ze strony rządowej (z wykorzystaniem podpisywarki dostępnej na stronie https://www.gov.pl/web/gov/podpisz-dokument-elektronicznie-wykorzystaj-podpis-zaufany

UWAGA: Oświadczenia podpisane własnoręcznie i skanowane nie będą przyjmowane do realizacji.

W przypadku utraty statutu odbiorcy uprawnionego należy nas powiadomić o tym fakcie w ciągu 7 dni.

Jeżeli jesteś podmiotem wskazanym  określnym w Ustawie celów użyteczności publicznej oraz  w art. 2 ust. 2 lit e Ustawy w celu zastosowania ceny maksymalnej składasz Oświadczenie  w niżej wskazany sposób:

  1. W formie papierowej – przesłane pocztą lub złożenie osobiście na adres wskazany na Oświadczeniu (biuro czynne 8:00-15:00)
  2. W formie elektronicznej – tylko dla posiadaczy kwalifikowanego podpisu elektronicznego na adres wskazany na Oświadczeniu. Najprostszym sposobem jest skorzystanie ze strony rządowej (z wykorzystaniem podpisywarki dostępnej na stronie https://www.gov.pl/web/gov/podpisz-dokument-elektronicznie-wykorzystaj-podpis-zaufany

UWAGA: Oświadczenia podpisane własnoręcznie i skanowane nie będą przyjmowane do realizacji.

W przypadku utraty statutu odbiorcy uprawnionego należy nas powiadomić o tym fakcie w ciągu 7 dni.

Poniżej  opis i wzór wypełnienia wniosku oraz odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania